Statuten en Huishoudelijk reglement

De vereniging Schrijverscontact heeft statuten en een huishoudelijk reglement, met dien verstande dat het een ‘informele’ vereniging betreft, waarvan genoemde documenten niet gedeponeerd zijn.

Hieronder wordt een voorstel gedaan om de oude oprichtingsdocumenten (vermoedelijk uit 2005) aan te passen aan de manier waarop we tegenwoordig graag opereren, en dan tevens om de nieuwe documenten ook daadwerkelijk te hanteren waar het belangrijk geachte zaken betreft.

De oude documenten zijn opgenomen in dit PDF bestand.

De voorgestelde wijzigingen betreffen met name het volgende:

  1. Een toevoeging achter de naam Schrijverscontact wordt verwijderd.
  2. De informele status van de vereniging wordt gemeld.
  3. De vereniging is nog wel bedoeld voor auteurs (of anderszins scheppende kunstenaars), maar dit wordt niet langer gebruikt om een onderscheid te maken tussen ‘gewone leden’ en ‘gastleden’. Omdat iedereen tegenwoordig zichzelf kan publiceren is het feit van publiceren van literaire boeken niet langer formeel te hanteren.

Het hanteren van de Statuten en het Huishoudelijk reglement (die in de vergetelheid waren geraakt) betekent wel dat we in sommige opzichten binnen de vereniging soms iets formeler zullen moeten opereren, met name waar het gaat om het nemen van belangrijke besluiten als het toelaten van leden of het benoemen van bestuursleden. Hierbij zullen privacy-aspecten in het oog gehouden worden.

Een overzicht van de voorgestelde wijzigingen in detail staan in dit PDF bestand.

Het bestuur stelt deze wijzigingen voor aan de leden.
Op een ledenvergadering (lees: voor- of najaarsbijeenkomst) zullen de wijzigingen in stemming worden gebracht. In de tussentijd kunnen leden met opmerkingen over de documenten komen.